Skip to content
Home » News » คืนฐานันดรศักดิ์

คืนฐานันดรศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

คืนฐานันดรศักดิ์
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4830594

คืนฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฎ “นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้คืนฐานันดรศักดิ์ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ให้เป็นเช่นเดิมทุกประการและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศ “มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง”

โดยมีเนื้อหาดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา สืบเนื่องตลอดมา โดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

https://www.matichon.co.th/court-news/news_2332427

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา“นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี’ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

(28 ก.ค.) หนังสือ คำราชาศัพท์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ให้ความหมายไว้ว่า เจ้าคุณพระ – ภรรยาของพระมหากษัตริย์ ที่มิได้เป็นเจ้านาย ซึ่งมีลูกชายหรือลูกสาวสำหรับตำแหน่ง เจ้าคุณพระ เป็นตำแหน่งที่มีสถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 หรือเมื่อ 98 ปีก่อน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสถาปนาเกียรติยศ เจ้าคุณจอมมารดาแพ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศษ ให้ออกนามว่า “เจ้าคุณพระประยุรวงศ์” 

https://www.sanook.com/news/7848850/

พระภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน

ตามโบราณราชประเพณี เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศพระภรรยา ให้มีพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดลำดับพระเกียรติยศแห่งพระภรรยาเจ้าและบาทบริจาริกาดังนี้

พระภรรยาเจ้า หมายถึง ภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน ที่มีพระกำเนิดเป็นเจ้า ซึ่งตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยพระฐานันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้า ได้กำหนดไว้ว่ามี 4 ขั้น คือ พระอัครมเหสี พระมเหสี พระราชเทวี และพระอรรคชายา

พระอัครมเหสีเป็นพระอิสริยยศพระภรรยาเอกในพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็นพระมารดาขององค์รัชทายาท ในอดีตนั้นพระอัครมเหสีมีคำนำพระนามแตกต่างกันแล้วแต่รัชสมัย อาทิ กรมหลวงบาทบริจาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระนางเธอโสมนัสวัฒนาวดี พระนางนาฎบรมอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

บาทบริจาริกา หมายถึง ภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์ พระมหาอุปราช และเจ้าฟ้า คือ มีฐานันดรตั้งแต่ “หม่อมราชวงศ์หญิง” ลงไป โดยมีคำนำหน้านามว่า เจ้าจอม โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จว่า เมื่อแรกใช้นำหน้าประกอบการเรียกพระสนมที่เป็นคนโปรดว่า จอมพระสนม หรือ เจ้าจอมพระสนม แต่เวลาพุดจะย่อตัดคำว่า พระสนม ออก เหลือเพียง จอม หรือ เจ้าจอม และหากรับราชการจนมีพระราชโอรสหรือพระราชธิดาจะได้เลื่อนเป็น เจ้าจอมมารดา โดยบาทบริจาริกามีลำดับชั้น 4 ชั้น คือ พระสนมเอก พระสนม เจ้าจอม และนางอยู่งาน

การแบ่งลำดับชั้น “พระอัครมเหสี”

สมเด็จพระอัครมเหสี คือพระมเหสีเอก ผู้เป็นใหญ่เหนือพระมเหสีอื่นๆทั้งปวง มีลำดับชั้นดังนี้

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (Her Majesty Queen ) เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสี หรือพระราชินี และเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (Her Majesty Queen ) เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสี แต่ไม่เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 • สมเด็จพระราชินี (Queen) พระอัครมเหสีในพระเจ้าแผ่นดินที่ยังไม่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สมเด็จพระพระบรมราชเทวี (Her Majesty Queen) เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนมีการสถาปนาตำแหน่งพระบรมราชินีนาถขึ้นมา เมื่อมีตำแหน่งพระบรมราชินีนาถแล้ว ก็ไม่มีการสถาปนาพระอัครมเหสีในตำแหน่งพระบรมราชเทวีอีก เสมอด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • สมเด็จพระอัครราชเทวี (Her Majesty Queen) เป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีอีกตำแหน่งหนึ่ง
 • พระนางเจ้า พระวรราชเทวี (Her Majesty Queen/Her Royal Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 2
 • พระนางเจ้า พระราชเทวี (Her Royal Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 3
 • พระนางเธอฯ หรือพระนางเธอ (Her Royal Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 4
 • พระอัครชายาเธอ (Her Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 5
 • พระวรราชชายา (Her Royal Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 6
 • พระราชชายา (Her Highness) เป็นตำแหน่งพระมเหสีลำดับที่ 7
 • เจ้าคุณพระ เป็นตำแหน่งพระสนมเอก
 • เจ้าคุณจอมมารดา เป็นตำแหน่งพระสนมเอก
 • เจ้าจอม เป็นตำแหน่งพระสนมเอก
 • พระ (Lady) สำหรับพระสนมเอกในรัชกาลที่ 6
 • เจ้าจอมมารดา เป็นตำแหน่งพระสนม
 • เจ้าจอม เป็นตำแหน่งพระสนม
 • จอมมารดา เป็นตำแหน่งพระสนม
https://www.thairath.co.th/news/royal/1923161