Skip to content
Home » News » ประยุทธ์ รอดปมคดีบ้านพักทหาร

ประยุทธ์ รอดปมคดีบ้านพักทหาร

ประยุทธ์ รอดปมคดีบ้านพักทหาร เมื่อเวลา 15.20 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม (ผู้ถูกร้อง) ถูกร้องว่าพักอาศัยอยู่ในบ้านพักราชการ ในค่ายทหาร อันอาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้สิ้นสุดลงแต่อย่างใด สำหรับสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีดังนี้ 

กำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ตั้งแต่เมื่อใด

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 ขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. พักอาศัยในอาคารหมายเลข 253/54 ตั้งอยู่ที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ซึ่งบ้านพักหลังนี้ มีการปรับโอนให้มีสถานะเป็นบ้านพักรับรองของกองทัพบกเมื่อปี 2555 ปัจจุบันเป็นพื้นที่ครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ในราชการของกองทัพบก

ประยุทธ์ รอดปมคดีบ้านพักทหาร
https://www.bbc.com/thai/thailand-45859946

ประยุทธ์ รอดปมคดีบ้านพักทหาร มีประเด็นต้องวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่า ผู้ถูกร้อง (พล.อ.ประยุทธ์) กระทำการลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่เห็นว่า เมื่อพิจารณาระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548

ข้อ 5 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองต้องมีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ข้อ 5.1 ข้าราชการสังกัดกองทัพบก มีชั้นยศพลเอก

ข้อ 5.2 เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพบก ทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. มาแล้ว

ข้อ 7 กำหนดให้แบ่งประเภทบ้านพักรับรองของกองทัพบกสำหรับผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยตามข้อ 5

โดยข้อ 7.1 บ้านพักรับรองกองทัพบก อาคารหมายเลข 70/25 เป็นบ้านพักรับรองของ ผบ.ทบ.

ข้อ 7.2 บ้านพักรับรองหมายเลข 1, 4, 31, 170.10, 246/16, 26/18, 385/23, 249/25, 437/37, 492,45, 493,45 และที่กองทัพบกกำหนดขึ้นภายหลังเป็นบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพบก และอดีตผู้บังคับบัญชาตามข้อ 5.8

ข้อ 8 วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้เข้าพักหมดสิทธิเข้าพักอาศัยกรณีนี้ ได้แก่

8.1 ย้ายออกนอกกองทัพบก

8.2 ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด

8.3 ถึงแก่กรรม

8.4 เมื่อพิจารณาให้หมดสิทธิเข้าพักอาศัย ข้อ 8 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยตามข้อ 5.2 หมดสิทธิเข้าพักอาศัยตามข้อ 8.1 และ 8.2 แล้ว กองทัพบกอาจพิจารณาให้มีสิทธิเข้าพักอาศัยเป็นกรณีเฉพาะรายก็ได้ ขณะที่ข้อ 11 กำหนดว่า บ้านพักรับรองที่กองทัพบกกำหนดให้พิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและการใช้งาน

ประกอบกับคำชี้แจงของ ผบ.ทบ. ที่ชี้แจงว่า ขณะ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. อยู่ จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรอง โดยอาศัยระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 ข้อ 5 และเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เกษียณตำแหน่ง ผบ.ทบ.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2557 แต่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ ยังคงมีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองดังกล่าว เนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. มาแล้วตามข้อ 5.2 หาใช่อาศัยในบ้านพักรับรอง ในฐานะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงสถานะเดียวไม่ หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก แม้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือน ย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองตามระเบียบกองทัพบกได้

โดยที่นายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศ นอกจากเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญกำหนดให้บริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังมีฐานะเป็นผู้นำประเทศ ความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญ และมีหน้าที่จัดการดูแลความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรี และครอบครัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ การจัดบ้านพักรับรองที่มีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว สร้างสภาพสุขกาย สุขใจ การปฏิบัติภารกิจบริหารประเทศ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดให้มีที่พำนักให้แก่ผู้นำประเทศกรณีดำรงตำแหน่ง
สำหรับประเทศไทย

ในอดีตเคยกำหนดสถานที่บางแห่งเป็นที่พำนักนายกรัฐมนตรี เช่น บ้านพิษณุโลก แต่ปัจจุบันการบำรุงรักษายังไม่พร้อมใช้ หรือจัดให้มีใหม่ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศสมเกียรติ รัฐจึงจัดให้มีที่พำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่กองทัพบกอนุมัติให้ใช้บ้านพักรับรอง สนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า และน้ำประปา ได้รับสิทธิตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ. ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ. 2548 เป็นกฎที่ยังคับใช้บังคับอยู่ ยังมิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน

https://www.bangkokbiznews.com/news/910697