Skip to content
Home » News » พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกล (อังกฤษ Move Forward Party, อักษรย่อ: ก.ก., MFP.) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในชื่อว่า พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย มีการเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคผึ้งหลวง ในปี 2562 และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันในปี พ.ศ. 2563

จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ในชื่อว่า พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย มีนาย ศักดิ์ชาย พรหมโท และนางสาว สมพร ศรีมหาพรหม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก โดยมีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 29/2 หมู่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับคำขวัญพรรคว่า “ร่วมพัฒนา พาชาติพ้นวิกฤต พิชิตภัยคอร์รัปชั่น ยึดมั่นความเป็นไทย” 

พรรคก้าวไกล
https://www.prachachat.net/politics/news-430298

ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายศักดิ์ชายได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค มีการแต่งตั้งนาย สราวุฒิ สิงหกลางพล รองหัวหน้าพรรครักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือก ธนพล พลเยี่ยม และอังกูร ไผ่แก้ว เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับประกาศใช้ข้อบังคับพรรคฉบับใหม่แทนฉบับเดิมโดยได้ย้ายที่ทำการพรรคจากสถานที่เดิมมาอยู่ที่ 31/107 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 แยก 15 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนคำขวัญของพรรคเป็น “ร่วมพัฒนา นำประชาให้หลุดพ้น ทำค่าของคนให้เท่าเทียม”

ต่อมานายธนพลได้ลาออกจากตำแหน่ง ต่อมาพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคผึ้งหลวง พร้อมกับประกาศใช้ข้อบังคับพรรคฉบับใหม่แทนฉบับเดิมโดยได้ย้ายที่ทำการพรรคจากที่เดิมไปอยู่ที่ 168/9 หมู่ 12 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมจำนวน 10 คน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย ก้องภพ วังสุนทร และนายวิรุฬห์ ชลหาญ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ พร้อมกับเปลี่ยนคำขวัญพรรคใหม่เป็น “พลิกประวัติศาสตร์ พลิกงบพัฒนา 90% สู่หมู่บ้าน/ชุมชน”

ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายวิรุฬห์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและเลขาธิการพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือทั้งสิ้น 9 คนพรรคผึ้งหลวงจึงจัดประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสาขาพรรคผึ้งหลวง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเลือกเลขาธิการพรรคคนใหม่ ที่ประชุมมีมติเลือกนาย เจษฎา พรหมดี ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่ 

หลังจากนั้นในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พรรคผึ้งหลวงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2562 ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยก่อนการลงมตินายก้องภพซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคผึ้งหลวงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ยังคงเป็นสมาชิกพรรคอยู่และที่ประชุมมีมติเลือกนาย ธนพล พลเยี่ยม และนาย อังกูร ไผ่แก้ว ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคสมัยที่ 2 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคกลับไปเป็น พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย อีกครั้ง และได้ย้ายที่ทำการพรรคกลับไปยังที่ทำการพรรคเดิมในสมัยที่นายธนพลเป็นหัวหน้าพรรคสมัยที่ 1 โดยมีสถานที่ติดต่อชั่วคราวอยู่ที่ 757/14 หมู่บ้านมิตรภาพ ถนนอ่อนนุช 46 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 พรรคร่วมพัฒนาชาติไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค ชื่อพรรค ตราสัญลักษณ์พรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคก้าวไกล และที่ประชุมพรรคมีมติเลือกนาย ราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ และนาง ปีใหม่ รัฐวงษา เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่แต่เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กุมภาพันธ์นายราเชนธร์ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน ทำให้นางปีใหม่ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคต้องรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพรรค 

โดยพรรคก้าวไกลได้ปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นพรรคการเมืองที่ ส.ส. จำนวน 55 คนของอดีตพรรคอนาคตใหม่ นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เตรียมย้ายเข้ามาสังกัด เพราะก่อนหน้าที่จะมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ไม่นาน นางปีใหม่ซึ่งเคยร่วมชุมนุมทำกิจกรรมทางการเมืองกับนาย รังสิมันต์ โรม 1 ใน 55 ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้เข้ามานั่งบริหารพรรคก้าวไกลในตำแหน่งเลขาธิการพรรค

และในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ก็ได้แถลงข่าวนำ ส.ส. ทั้ง 55 คนของอดีตพรรคอนาคตใหม่เข้าสังกัดพรรคก้าวไกลอย่างเป็นทางการ และที่ประชุมได้เลือกให้พิธาเป็นรักษาการประธาน ส.ส. และแต่งตั้งวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นรักษาการโฆษกของกลุ่ม และทุกคนจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ถัดไป ต่อมาในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพิธาพร้อม 53 ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่รวมถึงนาย คารม พลพรกลาง ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกจากกลุ่มไลน์ของ ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางมายัง ศูนย์ประสานงาน ส.ส. อดีตพรรคอนาคตใหม่ ฝั่งธนบุรี ซอยเพชรเกษม 47/2 ของนาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการพรรคก้าวไกล เพื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ตราสัญลักษณ์พรรค ที่ทำการพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งการสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลครั้งนี้ขาดเพียงนาย ณัฐพงษ์ เจ้าของสถานที่ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนนาย จุลพันธ์ โนนศรีชัย ย้ายไปสังกัด พรรคชาติไทยพัฒนา

ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายพิธาและนาย ชัยธวัช ตุลาธน อดีตรองเลขาธิการ พรรคอนาคตใหม่ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น 29 คน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5