Skip to content
Home » News » ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1
https://sites.google.com/site/konozuba1123/

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1 พระราชกรณียกิจด้านการชำระประมวลกฎหมาย 

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.  ๒๓๔๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาชำระกฎหมายที่มีอยู่ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  เพื่อนำมาใช้เป็นหลักการปกครองต่อไป  ซึ่งกฎหมายที่ชำระขึ้นใหม่มีชื่อว่า กฎหมายตราสามดวง มีความยาวเป็นสมุดยกแปด ๓  เล่ม รวม ๑,๖๗๗ หน้า ใช้เวลาในการชำระ ๑๑ เดือน ซึ่งกฎหมายตราสามดวงนี้ได้ใช้มาอย่างยาวนานจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)  รวมระยะเวลา ๑๓๑ ปี      

พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง 

            การปกครองสมัยนั้นแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นในและชั้นนอก ตำแหน่งที่รองลงมาจากพระมหากษัตริย์ คือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
            ระบบการบริหารมีอัครเสนาบดี  ๒  ตำแหน่ง  คือ  สมุหพระกลาโหม  มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมุหนายกมีหน้าที่ปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยในพระนคร

            เสนาบดีจตุสดมภ์  ดูแลด้านต่างๆ มี ๔ ตำแหน่ง ประกอบด้วย 
            ๑. เสนาบดีกรมเมือง หรือ กรมเวียง  มีตราพระยมทรงสิงห์เป็นตราประจำตำแหน่ง  มีหน้าที่บังคับบัญชารักษาความปลอดภัยให้แก่ราษฎรทั่วไปในราชอาณาจักร

            ๒. เสนาบดีกรมวัง  มีตราเทพยดาทรงพระนนทิกร(โค) เป็นตราประจำตำแหน่งมีหน้าที่บังคับบัญชาภายในพระบรมมหาราชวัง  และพิจารณาความคดีแพ่ง

            ๓. เสนาบดีกรมพระคลัง  มีตราบัวแก้วเป็นตราประจำตำแหน่งมีหน้าที่ในการรับ-จ่าย  และเก็บรักษาพระราชทรัพย์ที่ได้จากการเก็บส่วยอากร  รวมถึงบังคับบัญชากรมท่าและการค้าขายกับต่างประเทศ  รวมถึงกรมพระคลังต่างๆ เช่น กรมพระคลังสินค้า

            ๔. เสนาบดีกรมนา มีตราพระพิรุณทรงนาคเป็นตราประจำตำแหน่ง  มีหน้าที่บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการไร่นาทั้งหมด

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ พ.ศ. 2279 (นับแบบปัจจุบัน พ.ศ. 2280)

 • 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระนามเดิม ทองด้วง

พ.ศ. 2325

 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคต
 • ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
 • สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานี
 • โปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราชเถลิงพระราชมนเทียรที่พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
 • องเชียงสือ (ญวน) และนักองค์เอง (เขมร) ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
 • โปรดให้อาลักษณ์คัดนิทานอิหร่านราชธรรม

พ.ศ. 2326

 • กำหนดระเบียบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอุณรุท
 • เริ่มงานสร้างพระนคร ขุดคูเมืองทางฝั่งตะวันออก สร้างกำแพงและป้อมปราการรอบพระนคร
 • สร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พ.ศ. 2327

 • โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากหอพระแก้วในพระราชวังเดิม แห่ข้ามมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถในพระราชวังใหม่ พระราชทานนามพระอารามว่า วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเสาชิงช้า
 • สงครามเก้าทัพ พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าทรงกรีธาทัพเข้ามาตีเมืองไทยตั้งแต่เหนือจดใต้ รวม 9 ทัพ กองทัพไทยตีกองทัพพม่าแตกพ่ายยับเยินไปทุกทัพ

พ.ศ. 2328

 • งานสร้างพระนครและปราสาทราชมณเฑียรสำเร็จเสร็จสิ้น
 • พระราชทานนามของราชธานีใหม่

พ.ศ. 2329

 • สงครามรบพม่าที่ท่าดินแดง
 • ทรงพระราชนิพนธ์ นิราศรบพม่าท่าดินแดง
 • ประเทศโปรตุเกสขอเข้ามาเจริญพระราชไมตรี
 • สหราชอาณาจักรเช่าเกาะปีนัง จากพระยาไทรบุรี

พ.ศ. 2330

 • องเชียงสือเขียนหนังสือขอถวายบังคมลา ลอบหนีไปกู้บ้านเมือง
 • อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล

พ.ศ. 2331

 • โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่เก้า ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. 2333

 • องเชียงสือกู้บ้านเมืองสำเร็จและจัดต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองมาถวาย

พ.ศ. 2337

 • ทรงอภิเษกให้นักองค์เองเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี ไปครองประเทศกัมพูชา

พ.ศ. 2338

พ.ศ. 2339

 • งานสมโภชพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

พ.ศ. 2340

พ.ศ. 2342

พ.ศ. 2344

พ.ศ. 2345

 • ราชาภิเษกพระเจ้าเวียดนามยาลอง (องเชียงสือ)

พ.ศ. 2347

 • โปรดเกล้าฯ ให้นักปราชญ์ ราชบัณฑิต ชำระกฎหมาย จัดเป็นกฎหมายตราสามดวงขึ้น

พ.ศ. 2349

 • ทรงอภิเษกให้นักองค์จันทร์เป็นสมเด็จพระอุทัยราชา ครองกรุงกัมพูชา

พ.ศ. 2350

 • เริ่มสร้างวัดสุทัศน์เทพวราราม

พ.ศ. 2352

 • ได้ริเริ่มให้มีการสอนพระปริยัติธรรมในพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนตามวังเจ้านายและบ้านเรือนของข้าราชการผู้ใหญ่ ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อจัดระเบียบการปกครองของสงฆ์ให้เรียบร้อย โปรดเกล้าฯให้มีการสอบพระปริยัติธรรม
 • เสด็จสวรรคต

แผนผัง

ลำดับประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญ รัชกาลที่ 1
https://th.wikipedia.org/wiki/พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ในข่าวนี้ 1 มกราคม 1804 วันที่ประมาณการ