Skip to content
Home » News » สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์

สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์

สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์
https://archives.mfu.ac.th/chronicle/statue-of-h-r-h-princess-srinagarindra/

สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์ พระราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยพันโท นภดล สุวรรณสมบัติ เป็นประติมากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และจากนั้นในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ได้มีพิธีชัยมงคลาภิเษกขึ้นที่ลานพระราชานุสาวรีย์

พระราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ ณ สวนสมเด็จย่า ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ และในวโรกาสพระชนมายุครบ 104 พรรษา เมื่อพ.ศ. 2547 มีลักษณะเป็นพระรูปขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับนั่งในพระอิริยาบถสบาย ๆ ประดิษฐานภายในสวนส่วนหน้าของอุทยาน ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์นั้นนำมาจากสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ

พระราชานุสาวรีย์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ด้านข้างอาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสร้างขึ้นในปี 2533 เดิมประดิษฐานไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์ นิสิต ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาได้เชิญมาประดิษฐานด้านข้างอาคารสมเด็จย่า 93 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546

พระราชานุสาวรีย์ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ตั้งอยู่ ณ อาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยทุกๆ วันที่ 21 ตุลาคม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสภากาชาดไทย และหน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

พระราชานุสาวรีย์ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ตั้งอยู่ ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยนายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ ลานด้านหน้าตึกอำนวยการ

สถานที่ พรรณพืช และพันธุ์สัตว์อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย

สถานที่

ศาสนสถาน

 • วัดศรีนครินทรวราราม วัดในสาขาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้รับพระราชทานนาม เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกรทเซ่นบาค (Gretzenbach) จังหวัดโซลธูร์น (Solothurn) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การแพทย์ และการสาธารณสุข

วิุุทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 28 แห่งทั่วประเทศ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สมเด็จย่าพระราชานุสรณ์ สถาบันการศึกษา

http://www.theprincessmothermemorialpark.org/page.php?id=7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสังวาลย์วิท ได้แก่

 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 1 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ (ขณะนั้นยังขึ้นกับจังหวัดหนองคาย)
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 3 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 4 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 6 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิทย์ 8) บ้านจะลอ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เดิมชื่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโรงเรียนจัดตั้งขึ้นตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ค่าย

 • ค่ายศรีนครินุทรา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา กรมการบินทหารบก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สวนสาธารณะ

 • อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[82] เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระพระชนมายุครบ 80 พรรษา ปี พ.ศ. 2523 12 แห่งทั่วประเทศ
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ’95 (เขาแปะช้อย) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

อื่น ๆ

 • อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 • เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ถนนศรีนครินทร์ ถนนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
 • ถนนบรมราชชนนี ถนนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม
 • ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
 • ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

พันธุ์สัตว์

ปูแม่ฟ้าหลวง (Pupamon sangwan Naiyanetr, 1997)

พรรณพืช

 • นครินทรา, (Paraboea sangwaniae) Triboun – ชื่อภาษาไทย แปลว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี – พืชหายาก และเป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย จัดในวงศ์ชาฤๅษี สำรวจพบที่เขาหินปูนบริเวณดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • กล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม
 • Princess Sangwan – รองเท้านารีเหลืองตรัง Paphiopedilum godefroyae x รองเท้านารีดอยตุง Paphiopedilum charlesworthii
 • Sangwan Anniversary 108th – Paphiopedilum charlesworthii x Paphiopedilum Rosita ฉลอง 9 รอบพระนักษัตร
 • Sangwan Celebration 108th – Paphiopedilum charlesworthii x Paphiopedilum Holdenii ฉลอง 9 รอบพระนักษัตร