Skip to content
Home » News » ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส กทม.มากสุด

ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส กทม.มากสุด

ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส
https://mgronline.com/qol/detail/9640000082154

ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส และทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 219.6 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ กรุงเทพฯ โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 80.3%

วันนี้ (20 ส.ค.2564) รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 19 ส.ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 359 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 219.6 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (76.6% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 86.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25,167,060 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 54.90%

ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส ในการฉีดวัคซีน จำนวน 4,783 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 
ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 25,167,060 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 • – เข็มแรก 19,143,574 โดส (28.9% ของประชากร)
 • – เข็มสอง 5,503,882 โดส (8.3% ของประชากร)
 • – เข็มสาม 519,604 โดส (0.8% ของประชากร)

2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 19 ส.ค. 64 พบว่า ไทยฉีดวัคซีน 25 ล้านโดส ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 25,167,060 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 548,311 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 410,784 โดส/วัน 

3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac

 • – เข็มที่ 1 8,389,355 โดส
 • – เข็มที่ 2 3,451,935 โดส
 • – เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน AstraZeneca

 • – เข็มที่ 1 9,077,606 โดส
 • – เข็มที่ 2 1,358,390 โดส
 • – เข็มที่ 3 199,538 โดส

วัคซีน Sinopharm

 • – เข็มที่ 1 1,564,381 โดส
 • – เข็มที่ 2 666,738 โดส
 • – เข็มที่ 3 0 โดส

วัคซีน Pfizer

 • – เข็มที่ 1 112,232 โดส
 • – เข็มที่ 2 26,819 โดส
 • – เข็มที่ 3 320,066 โดส

4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

 • – บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่ 1 121% เข็มที่ 2 104.7% เข็มที่ 3 73%
 • – เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 1 52.6% เข็มที่ 2 31.6% เข็มที่ 3 0%
 • – อสม เข็มที่ 1 58.6% เข็มที่ 2 26.6% เข็มที่ 3 0%
 • – ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 33.7% เข็มที่ 2 7.2% เข็มที่ 3 0%
 • – ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 36.7% เข็มที่ 2 10.9% เข็มที่ 3 0.1%
 • – ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 36.9% เข็มที่ 2 3.4% เข็มที่ 3 0%
 • – หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 3.4% เข็มที่ 2 0.2% เข็มที่ 3 0%
 • รวม เข็มที่ 1 38.5% เข็มที่ 2 11% เข็มที่ 3 1%

5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่ 1 58.7% เข็มที่ 2 14% เข็มที่ 3 1.1% ประกอบด้วย

 • – กรุงเทพฯ เข็มที่ 1 80.3% เข็มที่ 2 18% เข็มที่ 3 1.5%
 • – สมุทรสาคร เข็มที่ 1 36.9% เข็มที่ 2 15% เข็มที่ 3 0.5%
 • – นนทบุรี เข็มที่ 1 37.2% เข็มที่ 2 12.9% เข็มที่ 3 0.7%
 • – สมุทรปราการ เข็มที่ 1 39.6% เข็มที่ 2 7.9% เข็มที่ 3 0.5%
 • – ปทุมธานี เข็มที่ 1 36.4% เข็มที่ 2 8.2% เข็มที่ 3 0.4%
 • – นครปฐม เข็มที่ 1 23.3% เข็มที่ 2 5.8% เข็มที่ 3 0.6%

จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่ 1 18.2% เข็มที่ 2 6% เข็มที่ 3 0.6%

 • – ชลบุรี เข็มที่ 1 31.5% เข็มที่ 2 9.8% เข็มที่ 3 1%
 • – พระนครศรีอยุธยา เข็มที่ 1 19.6% เข็มที่ 2 5.3% เข็มที่ 3 0.4%
 • – สงขลา เข็มที่ 1 24.7% เข็มที่2 8% เข็มที่3 1.1%
 • – ยะลา เข็มที่1 27.9% เข็มที่ 2 9.1% เข็มที่ 3 0.6%
 • – ปัตตานี เข็มที่ 1 21.2% เข็มที่ 2 6.6% เข็มที่ 3 0.5%
 • – ฉะเชิงเทรา เข็มที่ 1 42.8% เข็มที่ 2 5.9% เข็มที่ 3 0.6%

6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 219,605,012 โดส ได้แก่

 • 1. อินโดนีเซีย จำนวน 86,912,329 โดส (20.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
 • 2. มาเลเซีย จำนวน 29,368,856 โดส (53.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 • 3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 29,127,240 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
 • 4. ไทย จำนวน 25,167,060 โดส (28.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
 • 5. กัมพูชา จำนวน 17,208,634 โดส (54.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
 • 6. เวียดนาม จำนวน 15,922,537 โดส (14.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm
 • 7. สิงคโปร์ จำนวน 8,678,421 โดส (76.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
 • 8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • 9. ลาว จำนวน 3,482,206 โดส (25.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
 • 10. บรูไน จำนวน 237,729 โดส (39.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
 • * คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ

7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

 • 1. เอเชียและตะวันออกกลาง 66.94%
 • 2. อเมริกาเหนือ 11.05%
 • 3. ยุโรป 13.26%
 • 4. ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.54%
 • 5. แอฟริกา 1.8%
 • 6. โอเชียเนีย 0.41%

8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

 • 1. จีน จำนวน 1,887.27 ล้านโดส (67.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 • 2. อินเดีย จำนวน 560.65 ล้านโดส (20.5%)
 • 3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 358.60 ล้านโดส (56.1%)
 • 4. บราซิล จำนวน 168.16 ล้านโดส (41%) 
 • 5. ญี่ปุ่น จำนวน 113.35 ล้านโดส (44.9%)

9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

 • 1. มัลดีฟส์ (87.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 • 2. บาห์เรน (82%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 
 • 3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (81.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)  
 • 4. สิงคโปร์ (76.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
 • 5. กาตาร์ (74.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 • 6. อุรุกวัย (73.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 • 7. เดนมาร์ก (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ Moderna, Pfizer/BioNTech และ J&J)  
 • 8. ชิลี (69.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
 • 9. ภูฏาน (69.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 • 10. แคนาดา (69.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)